Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rozkaz L. 3/2018

Warszawa, 17 kwietnia 2018 r.

Rozkaz L. 3/2018

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.4/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

3. Chorągiew
3.4 Mianowania na funkcję
3.4.2. Mianuję phm. Katarzynę WIŚNIEWSKĄ (Hufiec Warszawa-Żoliborz) na funkcję szefowej Referatu ds. szczepów.

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 marca 2018 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:
· phm. Małgorzacie SZWED (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekunka hm. Lucyna CZECHOWSKA (Hufiec Toruń).

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 marca 2018 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza:
· phm. Jackowi RADZYMIŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Piotr STANISŁAWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· phm. Filip STOJANOW (Hufiec Warszawa-Żoliborz) - opiekun hm. Michał MACIĄG (Hufiec Warszawa-Żoliborz).

14. Inne
14.2. Informuję, że Kurs Komendantów Szczepów „Szczepionka 6” ukończyli:
· pwd. Aleksander ŁOSEK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
· pwd. Marcin MAKOWIECKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);

(-) hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że do czynnej służby powróciła druhna Ewa MACKIEWICZ.

1.2.2. Informuję, że w dniu 6 kwietnia 2018 Komenda Hufca przyjęła następujące uchwały:
· 1/2018 – w sprawie zasad obsługi Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej w Hufcu ZHP Warszawa-Żoliborz
· 2/2018 – w sprawie rozdziału środków przekazanych Hufcowi ZHP Warszawa Żoliborz w ramach wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2018

Uchwały dostępne są na stronie hufca.

1.2.3. Na podstawie § 24 pkt 4 Statutu ZHP stwierdzam, że w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 marca 2018 r. ustało członkostwo w ZHP następujących instruktorów i osób pełniących funkcję instruktorskie:
· dh. Aleksandra BRZESZCZYŃSKA
· phm. Karolina DZIEGCIAR
· hm. Hanna GADAJ-PIETRASIK
· pwd. Aleksandra GAWROŃSKA
· pwd. Magda KALINOWSKA
· phm. Tomasz KOŚCIUSZKO
· pwd. Paweł KOTARBIŃSKI
· phm. Aleksandra KUREK
· pwd. Marcin MAKOWIECKI
· phm. Sebastian MEITZ
· pwd. Zofia MICHALSKA
· hm. Sławomir OTAP
· hm. Katarzyna PAWŁOWSKA
· pwd Izabela POLCZYK
· pwd Jędrzej SKAWINA
· dh Wojciech SKRZYDLEWSKI
· pwd. Klaudia SZYDŁO
· pwd. Paweł SZYDŁOWSKI
· pwd. Anna TROCHIMIUK
· hm. Alicja TABASZEWSKA
· pwd. Igor TARŁOWSKI
· phm. Karina WIECZOREK
· pwd. Marcin ŻYCZKOWSKI

1.2.2. Na podstawie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP następującym instruktorom i wędrownikom:
· pwd. Marcin MAKOWIECKI – z dniem 26.03.2018
· phm. Sebastian MEITZ – z dniem 26.03.2018
· hm. Sławomir OTAP – z dniem 3.04.2018
· pwd. Klaudia SZYDŁO - z dniem 5.04.2018
· pwd. Jędrzej SKAWINA – z dniem 6.04.2018
· hm. Katarzyna PAWŁOWSKA - z dniem 9.04.2018
· pwd. Anna TROCHIMIUK – z dniem 9.04.2018
· phm. Karina WIECZOREK – z dniem 9.04.2018
· dh. Aleskandra BRZESZCZYŃSKA – z dniem 9.04.2018
· phm. Aleksandra KUREK – z dniem 12.04.2018
· dh Wojciech SKRZYDLEWSKI - z dniem 16.04.2018
· pwd. Paweł KOTARBIŃŚKI - z dniem 16.04.2018

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Zwalniam phm. Annę KOWALCZYK z funkcji pełnomocnika KH ds. HALiZ.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu przewodnikowskiego "Nemeton" w składzie:
· phm. Katarzyna BAKUŁA – komendantka
· phm. Maciej KRÓL
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA
· phm. Barbara RÓŻALSKA
· phm. Maciej STAŃSKI.

Dziękuję za Waszą służbę!

2.3.2. Powołuję sztab organizacyjny zlotu hufca „Obieżyświat 2018” w składzie:
· hm. Michał MACIĄG – komendant zlotu
· pwd. Marta MAJKOWSKA – zastępczyni komendata zlotu

Zespół programowy:
· phm. Aleksandra WASIELEWSKA
· phm. Piotr MOSTOWSKI
· phm. Kamila BYKOWSKA
· pwd. Monika MAJKOWSKA
· pwd. Katarzyna ŁUKSZA
· pwd. Anna WOJTYRA
· pwd. Weronika PAWLAK
· dh Stanisław RAKOWSKI
· dh. Zuzanna KĄKOL
· dh Jan KUNICKI
· dh. Anna ALEKSANDROWICZ
· dh. Agata BERNATEK
· dh. Julia BORKOWSKA

· phm. Filip STOJANOW – skarbnik
· dh Maciej WOJTYRA – kwatermistrz

Biuro zlotu:
· phm. Agnieszka KWIATKOWSKA
· pwd. Ewelina KUNKA
· pwd. Joanna SKIBA

· phm. Wojciech BRYGIDER – promocja

· pwd. Martyna TROJANOWSKA – sekretarz i praca z partnerami

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad i drużyn hufca następujące jednostki:
· 79 WDH "Alpha" - drużynowa pwd. Anna TROCHIMIUK
· 128 WGZ „Lwy” – drużynowa phm. Barbara OSOWSKA.

3.2.2. W związku z ponownym uzyskaniem członkostwa w ZHP w trybie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r., przywracam na funkcję drużynowego następujące osoby:
· dh. Aleksandra BRZESZCZYŃSKA – drużynowa 363 WDH „Liliowi wędrowcy” - z dniem 8.04.2018
· pwd. Anna TROCHIMIUK - drużynowa próbnej 79 WDH "Alpha" – z dniem 9.04.2018
· pwd. Jędrzej SKAWINA - drużynowy 126 WGZ "Słowianie" - z dniem 6.04.2018
· dh Wojciech SKRZYDLEWSKI - drużynowy 293 WDH "Puszcza" - z dniem 16.04.2018
· pwd. Paweł KOTARBIŃSKI - drużynowy 305 WDS "Połoniny" - z dniem 16.04.2018

3.2.3. W związku z ponownym uzyskaniem członkostwa w ZHP w trybie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r., z dniem 3.04.2018 przywracam hm. Sławomira OTAPA na funkcję naczelnika poczty harcerskiej nr 160 "Dąbrowa".

3.2.4. W związku z ustaniem członkostwa w ZHP przez drużynowego w związku z brakiem opłacenia podstawowej składki członkowskiej do dnia 20 marca 2018 r. i uzupełnienia braków do dnia wydania rozkazu oraz brakiem wyznaczenia następcy na funkcję drużynowego rozwiązuję następujące jednostki:
· 253 WDH "Zaginione Miasto"
· 253 WDS "Libertas Libertatis"

4. Kręgi
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. W związku z ponownym uzyskaniem członkostwa w ZHP w trybie pkt 3 uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r., z dniem 5.04.2018 przywracam druhnę pwd. Klaudię SZYDŁO na funkcję komendantki K.I. „Źródło” przy szczepie „Rzeka”

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 kwietnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Jana KUNICKIEGO (423),

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 kwietnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Macieja WOJTYRĘ (305),

7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 kwietnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Wiktorię KOLECKĄ-MAJEWICZ (127).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 marca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Aleksandrowi CHEN (Po Drodze), opiekun próby – phm. Katarzyna TRADOWSKA (120).

7.2.2. Informuję o zmianie z dniem 21 marca 2018 r. opiekuna próby przewodnikowskiej druha Piotra GLIŃSKIEGO z phm. Jacka RADZYMIŃSKIEGO (368) na phm. Michała PIOTROWSKIEGO (121).

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhnie Marcie LICHOŃ (123), opiekun próby – phm. Urszula BIJOŚ (123).

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 kwietnia 2018 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Ewie PRUCHNIEWICZ (Szczep Rzeka).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 marca 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Katarzynie ŁUKSZY (252), opiekun próby – phm. Diana WOJCIECHOWSKA (252).

9. Przydział służbowy
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. Informuję, że druhna Ewa MACKIEWICZ otrzymuje przydział do Hufca ZHP Warszawa Żoliborz.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2017 r. phm. Piotr DOŁOWY złożył stosowne oświadczenie i wystąpił z ZHP.

13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości, że kurs przewodnikowski „Nemeton” ukończyły następujące osoby:
· Hanna WŁODARZ (Hufiec Warszawa-Praga-Południe)
· Hanna CHMIELEWSKA (Hufiec Warszawa-Ursynów)
· Agnieszka GUZIEWICZ (252)
· Agata RYCHLICA (305)
· Marta PRZYGODZKA (305)
· Aleksandra MATUSZEWSKA (Hufiec Warszawa-Ursynów)
· Maciej PISKORZ (305)
· Anna ALEKSANDROWICZ (252)
· Dominika PRZYBYŁOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Południe)
· Wiktor STRZAŁKOWSKI (423)
· Kacper PIOTROWICZ (123)
· Marta MATUSZEWSKA (305)
· Klaudia NISIEWICZ (252)
· Lena SOBCZYŃSKA (423)
· Anna SKOŚKIEWICZ (Po Drodze).

Gratulujemy!

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L.2/2018 z dnia 19.03.2018 w wyjątku z rozkazu komendantki chorągwi L.2/2018 w pkt. 13.1.1. w wierszu 1. błędnie podano nazwę odznaki. Było: Brązową Odznakę Kadry Kształcącej; powinno być: ” przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej.

14.2. Informuję, że w rozkazie L.2/2018 z dnia 19.03.2018 w punkcie 7.2.1. był błąd. Było: (...) przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Kacpra RYNIO (330). Powinno być: (...) przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Kacpra RYNIO (330).

Czuwaj!

(-) hm. Paweł Błasiak