Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NOWY SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH

Przypominamy wszystkim opiekunom i kandydatom otwierającym próby instruktorskie od stycznia 2017 r., że Rada Naczelna ZHP przyjęła nowy System Stopni Instruktorskich - Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. W zawiązku z powyższym, wszystkie próby instruktorskie otwierane począwszy od komisji styczniowej (włącznie), muszą być zgodne z nowym System Stopni Instruktorskich.

Informujemy, że na stronie hufca, w materiałach KSI, dodany został nowy System Stopni Instruktorskich – plik o nazwie „System Stopni Instruktorskich - obowiązujący dla prób otwieranych od stycznia 2017 r.

Aby ułatwić opiekunom i kandydatom otwierającym próby, pracę z tym dokumentem, poniżej zapisane są najważniejsze zmiany dotyczące wymagań dla prób na stopień przewodnika/-czki i stopień podharcmistrza/-yni.

Wymagania na stopień przewodnika/-czki – najważniejsze zmiany:

Idea stopnia:

Idea stopnia została znacznie rozbudowana.

Warunki otwarcia próby:

Bez zmian

Wymagania (numeracja wg nowego SSI):

· Wym. nr 1 - treść wymagania została rozszerzona.

· Wym. nr 6:

    o Wymagana jest minimum 9-miesięczna aktywna służba w gromadzie/drużynie.

    o Dodany podpunkt d) – „pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i Obietnicą”.

    o Dodany podpunkt e) – „samodzielnego prowadzenia zbiórek”.

    o W podpunkcie f) dodano zapis, aby wyjazdowe formy pracy wykorzystywały kontakt z przyrodą.

    o Dodano punkt g) – „organizowaniu oraz przeprowadzeniu gier i form pracy w terenie uwzględniających współdziałanie i współzawodnictwo”.

· Wymaganie nr 7 - nowe wymaganie: „Wykazał się umiejętnością stosowania zasad dotyczących umundurowania, musztry, ceremoniału harcerskiego w pracy z drużyną.”

· Wym. nr 9 - treść wymagania została rozszerzona i doprecyzowana.

Warunki zamknięcia próby (numeracja wg nowego SSI):

· War. nr 2 – nowy warunek zamknięcia próby: „Przestrzeganie zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.” 
  Wszelkie informacje dotyczące „Bezpieczeństwa dzieci w ZHP” można znaleźć na stronie: https://zhp.pl/ozhp/bezpieczenstwo-dzieci-w-zhp/.

· War. nr 4 – doprecyzowanie wymagania. Kurs pierwszej pomocy musi zawierać również zajęcia w praktyce.

· War. nr 6 – ukończenie kursu przewodnikowskiego zostało przeniesione z „wymagań” do „warunków zamknięcia próby”.

· War. nr 7 – nowy warunek zamknięcia próby: „Posiadanie wiedzy i umiejętności odpowiadających wymaganiom stawianym wychowawcom wypoczynku”.

 

Wymagania na stopień podharcmistrza/-yni – najważniejsze zmiany:

Idea stopnia:

Idea stopnia została znacznie rozbudowana.

Warunki otwarcia próby:

· War. nr 5 – nowy warunek otwarcia próby: „Brał udział w doskonaleniu zastępowych, przybocznych”.

· War. nr 5 – nowy warunek otwarcia próby: „Ma doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego”.

Wymagania (numeracja wg nowego SSI):

· Wym. nr 4 - nowe wymaganie: „W swojej pracy instruktorskiej świadomie wykorzystuje służbę”.

· Wym. nr 8 - nowe wymaganie: „Świadomie stosuje System pracy z kadrą”.

· Wym. nr 9 - nowe wymaganie: „9. Pracuje nad swoją postawą instruktorską. Doskonali swoje umiejętności harcerskie i instruktorskie – w trakcie próby brał udział w minimum 2 wybranych formach kształceniowych”.

· Wym, nr 12 – zmiana wcześniejszego wymagania: „Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i był członkiem komendy kolonii/obozu lub zimowiska”.

· Wym, nr 13 – uzupełnienie wcześniejszego wymagania: „Orientuje się w historii i aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów. Przeczytał minimum 3 wybrane książki harcerskie”.

· Wym, nr 14 – uzupełnienie wcześniejszego wymagania: „Wykazał się znajomością przepisów finansowych i organizacyjnych oraz zasad prowadzenia obozu harcerskiego odpowiadających wymaganiom stawianym kierownikom wypoczynku”.

· Wym, nr 15 – zmiana wcześniejszego wymagania: „Wykazał się umiejętnością pozyskiwania środków na działalność harcerską”.

Warunki zamknięcia próby (numeracja wg nowego SSI):

· War. nr 3 – ukończenie kursu podharcmistrzowskiego zostało przeniesione z „wymagań” do „warunków zamknięcia próby”.

 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz